Horn Of Plenty, 1991, Sydney College Of The Arts, photo rodnash